Reklamační řád

  1. Úvodní ustanovení
  2. Právo na uplatnění reklamace
  3. Právo z vadného plnění
  4. Vyřízení reklamace - vyzvednutí zboží

1. Úvodní USTANOVENÍ

1.1 Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) společnosti AUTO Hlaváček a.s., se sídlem Týnecká 669/5, Olomouc- Holice, PSČ:77900, identifikační číslo: 65138180, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl B, vložka 1267 (dále jen „prodávající“) stanoví práva a povinnosti prodávajícího a práva a povinnosti zákazníků jako kupujících – spotřebitelů (dále jen „kupující“) při koupi zboží ze sortimentu uvedeného na internetových stránkách prodávajícího www.pneu-centrum.cz a to v souladu s platnými právními předpisy upravujícími odpovědnost prodávajícího za vady zboží.

1.2 Kupujícím podle tohoto reklamačního řádu se rozumí výlučně spotřebitel dle ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“), tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem.

1.3. Reklamací, resp. uplatněním reklamace se rozumí uplatnění práv vyplývajících z vadného plnění.  

2 PRÁVO NA UPLATNĚNÍ REKLAMACE

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

2.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
•    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
•    se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
•     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
•    že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí kupujícím, ledaže prodávající neprokáže opak.

2.4 Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit v sídle prodávajícího. Kupující je povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno od prodávajícího, a to předložením faktury, pokladního dokladu, záručního listu a je povinen vadné zboží předložit. O uplatnění práva z odpovědnosti za vady – reklamaci, je prodávající povinen sepsat protokol – zápis, jehož kopii kupující obdrží. Kupující je povinen při sepisování protokolu o reklamaci uvést úplné a správné údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. Obsahem protokolu o reklamaci jsou následující údaje: kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

2.5. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Lhůta činí 24 měsíců, nicméně reklamaci je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co se vada projevila. V případě, že je na zboží poskytnuta výrobcem záruka za jakost, či uvedena doba, po kterou lze věc použít, je možné vadné zboží reklamovat v takto stanovené záruční době. Zárukou za jakost se přitom prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

2.6. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, nebo poškození věci způsobené jejím užíváním k jinému účelu, než ke kterému byla určena a dále užívání zboží v rozporu s doporučením výrobce či návodem ke zboží. Kupujícímu dále nenáleží právo z vadného plnění, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

2.7 Prodávající o reklamaci kupujícího rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady dle ustanovení § 19 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

2.8. Reklamace musí být vyřízena prodávajícím bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace.

3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

V případě, že je reklamace kupujícího oprávněná, má kupující následující práva z vadného plnění:

a) Pokud zboží nemá vlastnosti stanovené v čl. 2. odst. 2.2 tohoto reklamačního řádu, může kupující požadovat mimo jiné i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této vadné součásti; není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Pokud by bylo odstoupení od smlouvy vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující pouze právo na bezplatné odstranění vady.  

b) V případě, že jde o vadu odstranitelnou, má kupující právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti i tehdy, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Opakovaným výskytem vady po opravě se rozumí výskyt stejné vady alespoň po dvou předchozích opravách téže vady. Větším počtem vad se rozumí, pokud se naráz vyskytnou alespoň tři vady.    

c) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE – VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ

Kupující je povinen vyzvednout si zboží po vyřízení reklamace nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy měla být reklamace vyřízena buď v zákonné lhůtě nebo ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že si kupující zboží ve stanovené lhůtě nevyzvedne, je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění zboží ve výši 50,- Kč za každý den prodlení s vyzvednutím zboží

V Olomouci, dne 12.2.2021